zaterdag 20 februari 2016

Onze zorgvisie


Zorgbeleid binnen onze school
Ieder mens, dus ook ieder kind, is verschillend. Sommigen leren heel snel, anderen trager; sommigen zijn vooral goed voor taal, anderen voor rekenen of voor creatieve vakken; sommigen worden visueel sneller aangesproken, anderen auditief; sommigen begrijpen iets nadat ze er een keer over gehoord hebben, anderen leren het beste wanneer het op verschillende manier wordt aangeboden…
Wij vinden het op onze school belangrijk dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen specifieke mogelijkheden. Wij streven ernaar om ieder kind zijn eigen kroontje te laten dragen. Om alle kinderen maximale kansen te geven, proberen we onze zorgvisie af te stemmen op de specifieke noden van onze leerlingen.
Om deze zorg te realiseren, baseren we ons op de zorgpiramide. Wenst u meer informatie over de zorgpiramide, klik dan volgende link aan: www.zorgpiramide.be.
Onze zorg wordt op drie niveaus georganiseerd. Wij vinden overleg daarin met de ouders zeer belangrijk omdat we ervan uitgaan dat elke ouder zijn kind het beste kent.  Zo kunnen we er samen zorg voor dragen.
Om de gegevens over de zorg van de kinderen zo vlot mogelijk te laten doorstromen, heeft elk kind een fiche op schoolonline. Dit is ons leerlingvolgsysteem. Bij elk overleg wordt deze fiche aangevuld. Ook LVS-toetsen (LS),  toeterstesten (KS) en informatie over welbevinden, betrokkenheid en competentie worden hierin bijgehouden. Zo kunnen we de zorg optimaal organiseren.
Eerstelijnsondersteuning
Dit is differentiatie (naar aanbod of naar aanpak) in de klas door de leerkracht zelf, eventueel met ondersteuning van de zorgleerkracht. De ontwikkelingsdoelen en/of leerinhouden worden met hulpmiddelen (schema’s, materiaal, extra uitleg, stappenplan, enz.) herhaald of aangevuld. Dit kan ook inhouden dat een meerbegaafd kind aangepaste leerstof krijgt. Deze ondersteuning kan individueel of in groepjes gebeuren.

Tweedelijnsondersteuning
Drie keer per jaar zit de klasleerkracht samen met de zorgco√∂rdinator en de CLB-medewerker om de leer-en leefhouding van de kinderen te bespreken. Dit heet “multi-disciplinair overleg” (MDO) en gaat over het welbevinden ,de betrokkenheid en de competentie.
In opvolging van de MDO’s kan er besloten worden om bepaalde leerlingen extra ondersteuning aan te bieden in overleg met de zorgjuf. Er wordt hier gewerkt op het niveau van het kind en niet meer op het niveau van de klas.

Derdelijnsondersteuning
In onze derdelijnsondersteuning werken we samen met externen, zoals logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra en anderen.
Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Hierbij gebeurt de communicatie via een heen-en-weer-schriftje tussen ouders, leerkracht en externe zorgverleners.Geen opmerkingen:

Een reactie posten