dinsdag 8 februari 2022

Spelen met het materiaal van "Handige Handen"

 We stimuleren de fijne motoriek met behulp van de motoriekkoffer van "Handige Handen".

We gingen aan de slag met "de bouten en de moeren" en "de balletjes van de soep"
Oefenen van fijne motoriek

 We oefenen onze fijne motoriek door eerst snippers te scheuren, ze daarna op te frommelen tot kleine "sneeuwballen" en ze dan op te rapen met een pîncet.

Als slot leren we ze wegschieten met onze vingers. 

Want ja hoor! Ook daarmee oefenen we onze "fijne" vaardigheden.Pluimenyoga

 We komen in de drukte van de dag even tot rust. 

Dit keer genieten we van een pluimenmeditatie en pluimenyoga.
zaterdag 20 februari 2016

Onze zorgvisie


Zorgbeleid binnen onze school
Ieder mens, dus ook ieder kind, is verschillend. Sommigen leren heel snel, anderen trager; sommigen zijn vooral goed voor taal, anderen voor rekenen of voor creatieve vakken; sommigen worden visueel sneller aangesproken, anderen auditief; sommigen begrijpen iets nadat ze er een keer over gehoord hebben, anderen leren het beste wanneer het op verschillende manier wordt aangeboden…
Wij vinden het op onze school belangrijk dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen specifieke mogelijkheden. Wij streven ernaar om ieder kind zijn eigen kroontje te laten dragen. Om alle kinderen maximale kansen te geven, proberen we onze zorgvisie af te stemmen op de specifieke noden van onze leerlingen.
Om deze zorg te realiseren, baseren we ons op de zorgpiramide. Wenst u meer informatie over de zorgpiramide, klik dan volgende link aan: www.zorgpiramide.be.
Onze zorg wordt op drie niveaus georganiseerd. Wij vinden overleg daarin met de ouders zeer belangrijk omdat we ervan uitgaan dat elke ouder zijn kind het beste kent.  Zo kunnen we er samen zorg voor dragen.
Om de gegevens over de zorg van de kinderen zo vlot mogelijk te laten doorstromen, heeft elk kind een fiche op schoolonline. Dit is ons leerlingvolgsysteem. Bij elk overleg wordt deze fiche aangevuld. Ook LVS-toetsen (LS),  toeterstesten (KS) en informatie over welbevinden, betrokkenheid en competentie worden hierin bijgehouden. Zo kunnen we de zorg optimaal organiseren.
Eerstelijnsondersteuning
Dit is differentiatie (naar aanbod of naar aanpak) in de klas door de leerkracht zelf, eventueel met ondersteuning van de zorgleerkracht. De ontwikkelingsdoelen en/of leerinhouden worden met hulpmiddelen (schema’s, materiaal, extra uitleg, stappenplan, enz.) herhaald of aangevuld. Dit kan ook inhouden dat een meerbegaafd kind aangepaste leerstof krijgt. Deze ondersteuning kan individueel of in groepjes gebeuren.

Tweedelijnsondersteuning
Drie keer per jaar zit de klasleerkracht samen met de zorgcoördinator en de CLB-medewerker om de leer-en leefhouding van de kinderen te bespreken. Dit heet “multi-disciplinair overleg” (MDO) en gaat over het welbevinden ,de betrokkenheid en de competentie.
In opvolging van de MDO’s kan er besloten worden om bepaalde leerlingen extra ondersteuning aan te bieden in overleg met de zorgjuf. Er wordt hier gewerkt op het niveau van het kind en niet meer op het niveau van de klas.

Derdelijnsondersteuning
In onze derdelijnsondersteuning werken we samen met externen, zoals logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra en anderen.
Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Hierbij gebeurt de communicatie via een heen-en-weer-schriftje tussen ouders, leerkracht en externe zorgverleners.zondag 7 september 2014

Zorg

We willen met heel ons korps aandacht besteden aan de totale ontwikkeling van jullie kinderen : HOOFD, HART en HANDEN.
We willen de kinderen veel kansen geven om zich te ontwikkelen in hun talenten.
De basis daarvoor is dat kinderen zich goed voelen in hun vel en bij ons op school.
Daarvoor hebben we een degelijk zorgbeleid uitgewerkt op basis van het nieuwe zorgvademecum.
Om alle kinderen maximale kansen te geven, proberen we onze zorgvisie af te stemmen op de specifieke noden van elk kind.

Het zorgbeleid is gebaseerd op 4 fases:

            Fase 0 = preventieve basiszorg
                         Die gebeurt  door de klasjuf door gedifferentieerd te werken.
            Fase 1 = verhoogde zorg
                        Hier handelt de leerkracht ondersteund door het zorgteam. Na overleg kan
                        de zorgjuf hierbij ingeschakeld worden.
            Fase 2 = uitbreiding van zorg
                        In deze fase wordt het kind in een multidisciplinair overleg besproken    
                        welke externe hulpverleners kunnen aangesproken worden (vb. logo, kine, reva., 
                        GON…)
            Fase 3 = overstap naar een school op maat
                        Dit gebeurt als het kind geen vooruitgang meer boekt bij ons op school of als de 
                        draagkracht van de school ontoereikend is tegenover de noden van het kind.

Het zorgteam is samengesteld uit:
Juf Véronique (KL)
Juf Katleen (L)
Juf Roselinde (KL Berenboot)
Cathérine De Vos (clb)
Katrien Goeman (directie)
Martine Gardelein (zorgcoördinator)

Er is wekelijks overleg tussen de verschillende mensen.